Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i l'experiència de navegació. Si continua navegant, accepta de manera expressa l'ús d'aquestes cookies. Pot obtenir més informació a la nostra pàgina Política de cookies
902 344 000
Assegurances Catalana Occident

Salta al contingut principal

Estàs a:

Assegurances Catalana Occident, Assegurances de cotxe, llar, salut i vida

Tot, tot i tot per a tu i els teus.

Avís legal

Avís legal

IDENTIFICACIO DE L’EMPRESA

La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als serveis que ofereix Seguros Catalana Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros, NIF A-28119220 (d’ara endavant Assegurances Catalana Occident), amb domicili social a l’av. Alcalde Barnils, 63, 08174 Sant Cugat del Vallès i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 31632, folio 72, full B-194438.

OBJECTE DEL WEB

Les pàgines contingudes al web tenen per objecte facilitar que el públic en general conegui Assegurances Catalana Occident, les activitats que realitza i els serveis que presta. Seguros Catalana Occidente es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació.

CONDICIONS D’ACCÉS I DISPONIBILITAT

L'accés als continguts d'aquest web té caràcter gratuït per a tots els usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. Aquest servei està disponible 24 hores al dia els 365 dies de l'any, excepte durant les interrupcions necessàries per al manteniment i la millora del sistema o a conseqüència de les circumstàncies exposades a l'apartat IV, paràgraf 3.

Sense perjudici del que s’ha indicat anteriorment, l'operació relativa a l'apartat “Accés restringit” es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les condicions generals. Aquestes condicions particulars es recullen al contracte d'accés al servei esmentat, que es lliura al client abans d’activar-lo. L'usuari accepta que, en prémer els enllaços (links) que el dirigeixin a web de terceres empreses, deixa de navegar a Assegurances Catalana Occident, amb la qual cosa exonera Assegurances Catalana Occident de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses. L'usuari deixa de navegar per Assegurances Catalana Occident quan al web enllaçat no aparegui la marca Assegurances Catalana Occident i la direcció o el nom de domini no contingui la denominació Assegurances Catalana Occident. Correu electrònic de contacte: dac@catalanaoccidente.com

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

  • 1. Per ús indegut: en accedir a aquest web, s'accepta que Assegurances Catalana Occident no és responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi d’aquest accés o de l’ús de la informació d’aquest web, ni de l'accés a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquest web.
  • 2. Per continguts de tercers: el web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. Assegurances Catalana Occident no garanteix (ni en respon) de cap manera l'exactitud, la insuficiència o l’autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través dels enllaços d'hipertext esmentats.
  • 3. Per errors tecnològics aliens o propis: Assegurances Catalana Occident no és responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema elegit (xarxa telefònica, internet, etc.) motivats per causes alienes a Assegurances Catalana Occident, ni dels retards o bloquejos en l'ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o per sobrecàrregues en el Centre de Processament de Dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema elegit, fora del control d’Assegurances Catalana Occident. Així mateix, s'exonera Assegurances Catalana Occident de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pugui patir el client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Assegurances Catalana Occident, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El copyright del material contingut en aquest web és propietat d’Assegurances Catalana Occident, llevat d'aquells materials que pertanyin a les seves empreses col·laboradores amb les quals existeixi el corresponent contracte firmat. L'accés gratuït no implica altres drets ni llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa d’Assegurances Catalana Occident. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts i programari, així com els seus diferents codis font i objecte i altres elements que integren aquest web estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual i per tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desassemblatge no autoritzats del codi font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui totalment o parcial, donaran lloc a greus sancions, tant civils com penals, i seran objecte de totes les accions judicials que corresponguin per dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores d’Assegurances Catalana Occident, també seran aplicables aquestes condicions i mesures de protecció, llevat que s’obtingui el consentiment exprés per escrit de les empreses o entitats mencionades.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’emplenament de les dades sol·licitades als qüestionaris del web se circumscriu als requisits propis de cada apartat, amb una finalitat i un objectiu concrets descrits al mateix qüestionari, i inclou l’Usuari com a candidat a l’apartat corresponent. El fet d’emplenar qualsevol formulari i d’enviar-lo a Assegurances Catalana Occident suposa que el remitent accepta que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i s’incloguin a les bases de dades d’Assegurances Catalana Occident.

L'entitat responsable dels fitxers és Assegurances Catalana Occident, amb domicili social a l’avinguda Alcalde Barnils, 63, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Assegurances Catalana Occident es compromet a respectar i facilitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per part de l’usuari, en els termes i dins els límits que estableixen els articles 23 a 36 del Reial decret 1720/2007, pel qual es desplega la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari pot exercitar els drets abans esmentats, així com revocar els diferents consentiments que hagi pogut prestar mitjançant la present clàusula LOPD, dirigint una carta per correu ordinari al Departament d'Atenció al Client d’Assegurances Catalana Occident, situat a l’avinguda Alcalde Barnils, 63, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@catalanaoccidente.com

En el supòsit que l’usuari exerceixi el dret de cancel·lació, la finalitat del formulari no es pot dur a terme.

L’usuari consent de manera expressa al tractament de les seves dades a l’efecte de rebre informació sobre productes i serveis d’Assegurances Catalana Occident i d’entitats que pertanyen al grup assegurador Catalana Occident www.grupocatalanaoccidente.com. En cas que no desitgi rebre aquesta informació, pot manifestar-ho en qualsevol moment utilitzant els mecanismes indicats anteriorment (correu ordinari o correu electrònic).

LSSICE: LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC

Assegurances Catalana Occident es compromet a complir les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 d’aquesta llei, us informem de les següents dades d'identificació: Assegurances Catalana Occident, NIF A-28119220

El nom del domini www.seguroscatalanaoccidente.com, s’ha inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, a nom de Seguros Catalana Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros, tom 31632, foli 153, full B-194438, inscripció 269. Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us facilitem l’adreça de correu electrònic següent: dac@catalanaoccidente.com

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

De conformitat amb el previst en la Disposició Addicional 3º de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 18 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, l’accés, la utilització o el contingut de les condicions generals, tant el client com Assegurances Catalana Occident, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pugui correspondre'ls, se sotmetran a la jurisdicció i la competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Tens dubtes?

Contacta amb nosaltres

902 344 000 Truca'm

24 hores al dia

Consulta altres telèfons

Busca una oficina que estigui a prop d'on estàs

Peu de pàgina

Assegurances Catalana Occident és una companyia del Grup Catalana Occident. Grup Catalana Occident 
  • Google 
  • Instagram 
  • Twitter 
  • Facebook 
  • Youtube 
  • LinkedIn 
  • Blogger