Hipoteca inversa vitalícia

Rendes

Hipoteca inversa vitalícia

Ingressos sense vendre el teu habitatge

En què consisteix Hipoteca inversa Vitalícia?

És un producte que combina una assegurança de renda vitalícia amb una hipoteca inversa. Enfocat a persones de més de 65 anys, propietàries del seu habitatge habitual i que, amb la garantia hipotecària d'aquest, els permet alhora conservar l'ús i propietat de l'habitatge i obtenir una renda mensual vitalícia. Quan mor l'últim titular, els seus hereus disposen d'un termini de 12 mesos per pagar el deute acumulat fins al moment.

Característiques d'Hipoteca inversa Vitalícia

Mentre que durant la primera etapa la renda s'obté del crèdit, en la segona, i fins a la defunció de l'últim dels titulars, la renda s'obté de la renda vitalícia diferida contractada a l'inici. No es transmet la propietat de l'habitatge i els propietaris poden continuar-hi vivint.

A més, si a futur no pogués seguir vivint a casa seva, podria llogar-la, previ consentiment de l'entitat, per pagar una residència o un centre similar.

D'altra banda, els hereus, en el moment de la defunció, podran quedar-se la diferència entre el valor de la casa i el deute acumulat.

Hipoteca inversa vitalícia
Baixa de guia del Banc d'Espanya

Guia d'accés a la hipoteca inversa

Consulta la “Guia d'accés a la hipoteca inversa” al web del Banc d'Espanya per obtenir-ne més informació

Baixada

Avantatge fiscal de la Hipoteca inversa Vitalícia

Fiscalitat: com que pertanyen a un crèdit, les rendes obtingudes de la hipoteca inversa estan exemptes de tributar.

Els imports de rendes vitalícies diferides tributen en l'IRPF com a rendiments del capital mobiliari i estan subjectes a una retenció determinada per l'edat del titular de l'habitatge en el moment en què es percep la renda.

En el moment de la defunció, l'impost sobre successions i donacions respecte al valor de l'habitatge es redueix tenint en compte l'import del crèdit consumit.

Preguntes freqüents

És una modalitat de crèdit amb garantia hipotecària que permet transformar en diners el valor d'un habitatge sense necessitat de perdre'n la titularitat, per la qual cosa ni el propietari ni els hereus perden els seus drets.

Presenta les despeses pròpies de qualsevol crèdit hipotecari: notari, registrador, impostos, etc. Així com el pagament únic a l'hora de la contractació de l'assegurança, que permet el cobrament vitalici de la renda. Totes aquestes despeses es financen amb el mateix crèdit.

L'import de la renda es calcula en funció de:

  • Edat del titular més jove
  • Taxació de l'immoble
  • Població on s'ubica

En el moment de la defunció de l'últim titular, els seus hereus disposen d'un termini de 12 mesos per pagar el deute acumulat fins aquest moment. També podrà cancel·lar-la anticipadament quan vulgui. No obstant això, l'assegurança de Renda vitalícia no ofereix la possibilitat de rescat i generarà les rendes en el moment previst, si no ha mort el client.

Sí, atès que l'habitatge és propietat del titular. Amb els ingressos que generi la venda, es podrà saldar el deute acumulat fins al moment de la hipoteca inversa. 

L'assegurança de Renda vitalícia no ofereix la possibilitat de rescat i generarà les rendes en el moment previst, si no ha mort el client.

Per què contractar Hipoteca inversa Vitalícia?

Atenció personalitzada

Els millors professionals

Adaptabilitat