Avís legal

Condicions generals d'ús i política de privacitat

Identificació de l'empresa

La informació que conté aquesta pàgina web oficial fa referència a Assegurances Catalana Occident, S.A. d'Assegurances i Reassegurances, Societat Unipersonal (d’ara endavant, «Assegurances Catalana Occident»), amb NIF A-28.119.220 i domicili social al Paseo de la Castellana, 4, 28046 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 37.110, full M-91.458 i en el registre administratiu de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C0468.

Objecte del web

Les pàgines que conté aquest web oficial tenen per objecte facilitar que el públic conegui en general Assegurances Catalana Occident, les activitats que fa i els serveis que presta. Assegurances Catalana Occident es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions de la informació que conté la pàgina web o de la seva configuració i presentació.

Protecció de dades personals

La informació completa relativa a la regulació sobre la protecció de les dades personals està publicada en aquesta mateixa pàgina web oficial, concretament, a l'apartat específic de política de privacitat, situat al juntament amb aquest avís legal.

Condicions d'accés al lloc web i disponibilitat

L'accés als continguts generals d'aquest lloc web té caràcter gratuït per a tots els usuaris, i no exigeix una subscripció o registre previs. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, llevat de les interrupcions requerides per al manteniment i la millora del sistema.

Sens perjudici del que s'ha dit anteriorment, l'operativa relativa als apartats d'accés restringit està sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen o modifiquen aquestes condicions generals. Aquestes condicions particulars es recolliran en el contracte d'accés a cada servei, que es lliura al client abans d'activar-lo. S'informa l'usuari que, en fer clic sobre els enllaços (links) que el dirigeixin a webs de terceres empreses, deixa de navegar a la pàgina web d'Assegurances Catalana Occident, cosa que exonera Assegurances Catalana Occident de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici derivat de contractar serveis o productes de les terceres empreses o de la informació que li puguin proporcionar. L'usuari deixa de navegar a la pàgina web d'Assegurances Catalana Occident quan al web enllaçat no aparegui la marca Assegurances Catalana Occident i l'adreça o nom del domini no contingui la denominació Assegurances Catalana Occident.

Exoneració de responsabilitats

En navegar en aquesta pàgina web oficial, l'usuari exonera Assegurances Catalana Occident en els casos següents:

  1. Per ús indegut: En accedir a aquesta pàgina web, s'accepta que Assegurances Catalana Occident no és responsable de cap conseqüència, dany o perjudici derivats de l'ús indegut de la informació que conté aquest web, o de l'accés indegut a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquesta pàgina web.
  2. Per continguts de tercers: El lloc web pot contenir enllaços d'hipertext redirigits cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquest lloc web oficial. Assegurances Catalana Occident no respondrà ni garantirà, de cap manera, la inexactitud, insuficiència o manca d'autenticitat de la informació que subministren aquests tercers, bé sigui qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
  3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: Assegurances Catalana Occident no és responsable: (i) dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a Assegurances Catalana Occident, (ii) de retards o bloquejos en l'ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al centre de processament de dades de l'empresa, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, (iii) de danys que puguin ser a causa de terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit, fora del control d'Assegurances Catalana Occident. Així mateix, s'exonera Assegurances Catalana Occident de cap responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que l'usuari en què l'usuari pugui incórrer com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que proporciona Assegurances Catalana Occident, sempre que procedeixi de fonts alienes.

Propietat intel·lectual

El copyright del material que conté aquesta pàgina web és propietat d'Assegurances Catalana Occident, llevat del que pertany a les seves empreses col·laboradores amb les quals hagi signat el contracte corresponent. L'accés gratuït als continguts generals d'aquesta pàgina web no implica altres drets o llicència reproduir-los o distribuir-los sense l'autorització expressa d'Assegurances Catalana Occident. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte, així com altres elements integradors d'aquest web, estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, i els tractats internacionals pertinents. La reproducció, distribució, manipulació o fragmentació no autoritzats del codi font, dels algoritmes incorporats, o de les bases de dades, bé sigui de manera total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials que corresponguin d'acord amb la legislació. En el cas dels dissenys o gràfics que apareguin en aquesta pàgina web i que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores d'Assegurances Catalana Occident, també són aplicables aquestes condicions i el mateix règim de protecció, excepte amb el consentiment exprés i per escrit d'aquestes empreses o entitats.

LSSICE: llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic

Assegurances Catalana Occident es compromet a complir amb les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 d'aquesta llei, s'informa que les dades identificatives completes d'Assegurances Catalana Occident es detallen en el primer apartat d'aquest avís legal, «Identificació de l'empresa».

Respecte del nom de domini www.seguroscatalanaoccidente.com, s'ha inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, en el full de la societat. Per posar-se en contacte amb Assegurances Catalana Occident, la pàgina web posa a disposició dels usuaris diversos canals de contacte.

Període mitjà de pagament de proveïdors, volum monetari i nombre de factures pagades dins un període inferior al màxim que estableix la normativa de morositat

D'acord amb allò que preveu la disposició addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials; la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 12,78 dies; el volum monetari i el nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert en la normativa de morositat és de 139.986 milers d'euros i 11.817, respectivament; i els percentatges que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als seus proveïdors són del 90% i del 96%, respectivament.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut d'aquestes condicions generals o del contingut de la pàgina web, tant l'usuari com Assegurances Catalana Occident, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari. En cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Assegurances Catalana Occident i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid.