Assegurança decennal de danys a l'edificació

Assegurança decennal

Construeix sobre segur

De què tracta aquesta assegurança?

Amb l'Assegurança decennal de danys a l'edificació, els edificis queden coberts davant danys materials la procedència o afectació sobre l'estructura de les quals comprometin la resistència mecànica o estabilitat de la construcció. És una assegurança de danys materials obligatori per als promotors d'habitatges al nostre país, que es regeix per la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (BOE núm. 266, de l'11.06.1999), amb l'objectiu de fomentar la qualitat en les edificacions i oferir una garantia als futurs compradors dels habitatges construïts.

Beneficis d'aquesta assegurança

Per a tot tipus d'edificis

Habitatges, naus industrials, hospitals, centres comercials, etc.

Successió

Protegeix el promotor, prenedor de l'assegurança, i els propietaris successius que adquireixin l'edifici.

Revaloració

Es fa de manera automàtica amb la contractació de la garantia d'indexació.

Ampliable

A més de la cobertura bàsica se'n poden afegir altres de complementàries.

Cobertures

  • Danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes que tinguin origen o afectin l'obra fonamental (cimentacions, suports, bigues, forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals) i comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

 

  • Danys que pateixi l'obra secundària, d'urbanització o instal·lacions, com a conseqüència d'un dany indemnitzable per la pòlissa amb origen en l'obra fonamental. També, i fins al límit del 5% del cost indemnitzable, queden cobertes les despeses de demolició i/o desenrunament que siguin necessàries.
Assegurança decennal de danys a l'edificació

Preguntes freqüents

És el conjunt de cimentacions, suports, bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que contribueixen directament a la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

Són els elements no compresos en l'obra fonamental, però que tampoc són instal·lacions fixes ni equipament de l'edifici. Fa referència als tancaments, coberta i soleres; revestiments, solats, enrajolats i canalitzacions; envans fixos, sostres falsos, portes i finestres, i obra d'impermeabilització.

Són els vials, aparcaments exteriors, instal·lacions esportives i d'esbarjo, jardineria, xarxes de servei i altres obres i instal·lacions en general que no siguin pròpies de l'edifici.

Són els elements de les instal·lacions d'electricitat, lampisteria, gas, calefacció, aire condicionat, audiovisuals, telefonia, seguretat, ascensors i muntacàrregues i altres maquinàries mecàniques o electròniques. Són per ús propi de l'edifici o per donar-hi servei, amb els conductes i canalitzacions necessàries, propis de l'edifici.

És requisit imprescindible la intervenció d'un OCT reconegut i qualificat en les fases de projecte i execució de l'obra, com a auditoria de qualitat del procés constructiu. Els informes de l'OCT permeten el coneixement i valoració del risc per part de l'asseguradora.

Ha de ser contractat pel Promotor de l'obra i formar part dels conceptes inclosos en el valor definitiu de l'edificació.

La cobertura, per un període de 10 anys, s'inicia al moment que finalitza la construcció i es firma la recepció de l'edificació.

L'Assegurança decennal de danys a l'edificació t'ofereix una garantia perquè indemnitza els danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que tinguin origen en l'obra fonamental o que afectin directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

També s'ofereix la possibilitat de cobrir els danys ocasionats a l'obra secundària, les instal·lacions i l'equipament (tant interior com exterior) de l'edifici, sempre que siguin conseqüència directa d'un sinistre indemnitzable en l'obra fonamental.

La revaloració automàtica de la suma assegurada és una ampliació de l'assegurança que permet revalorar el capital en un 2,5%, 3,5% o 5% anual.

La Llei d'Ordenació de l'Edificació exigeix la contractació de l'Assegurança decennal de danys a l'edificació als promotors dels habitatges, per la qual cosa el prenedor de l'assegurança ha de ser el promotor o el constructor que actuï en nom del promotor.

El prenedor de l'assegurança, té consideració d'assegurat pels propietaris de l'edificació objecte de l'assegurança.

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Flexibilitat

Informació constant

Protecció completa