Assegurança de responsabilitat civil de comerç, cultura i oci

Responsabilitat civil per a empreses

Assegurança Responsabilitat civil comerç, cultura i oci

Donem suport a la teva activitat

En què consisteix l'assegurança Responsabilitat civil comerç, cultura i oci?

Durant l'explotació de comerços, instal·lacions esportives, associacions, etc., és habitual que es produeixin danys personals o materials a tercers. Amb l'assegurança Responsabilitat civil comerç, cultura i oci, aquests no suposaran cap perjudici econòmic per a tu.

Avantatges d'aquesta assegurança

Hem dissenyat les cobertures d'aquesta assegurança perquè ofereixin una protecció eficaç i ens hem adaptat a les particularitats i necessitats de la teva activitat econòmica.

Tot el que necessites, en una única assegurança

Gràcies a les seves cobertures obligatòries i opcions, gaudiràs de tota la protecció que necessites en una única assegurança: responsabilitat civil patronal, d'explotació, etc.

Revaloració de capital

Perquè l'assegurança sempre ofereixi una protecció realment eficaç farem una revaloració anual del capital contractat.

Pagament fraccionat

Per a una major comoditat, podràs beneficiar-te del pagament fraccionat i dividir la prima en terminis semestrals o trimestrals.

Serveis addicionals

Disposaràs d'un conjunt de serveis addicionals que complementaran les cobertures obligatòries: defensa penal, reclamació de danys, defensa de contractes de serveis, etc. 

Assegurança de responsabilitat civil de comerç, cultura i oci

Cobertures de l'assegurança

Danys per aigua: danys i perjudicis que es causin a tercers per vessament accidental i imprevist d'aigua d'instal·lacions del risc assegurat.

Mercaderies en dipòsit: danys a mercaderies que són propietat de tercers que es trobin al teu poder per a la seva custòdia o venda.

Béns manipulats: danys a béns que són de tercers que estiguin sota el teu poder.

Locals arrendats: danys a immobles que hagis llogat per desenvolupar l'activitat assegurada.

Treballs exteriors: danys causats per treballs de col·locació, muntatge, instal·lació, revisió o manteniment, en dependències propietat de tercers.

Si uses a autònoms o subcontractistes, aquesta garantia també cobreix la responsabilitat civil subsidiària que li pogués correspondre, pels danys que els mateixos poguessin ocasionar a tercers perjudicats.

Béns propietat d'empleats: danys causats a béns propietat del teu personal.

Preguntes freqüents

  • La caiguda d'un client a l'establiment per una relliscada en estar el terra mullat, i que causi danys personals.
  • Intoxicació per ingerir aliments en mal estat que ha subministrat o elaborat l'assegurat.
  • Danys personals i materials per la caiguda del rètol lluminós.
  • Si durant l'estada al restaurant, el fill d'un client es causa danys personals mentre juga al parc o jardí.

Per a tots aquells propietaris de comerços, instal·lacions esportives o associacions, per a aquells que organitzin activitats de curta durada i que no vulguin veure compromès el seu patrimoni en cas de danys a tercers. 

Sí. La defensa davant d'una inspecció de treball és una garantia complementària que es podrà incloure en contractar l'assegurança de responsabilitat civil. 

En aquest cas, la cobertura de responsabilitat civil patronal entrarà en acció i et protegirà de les reclamacions pels accidents de treball soferts pels teus assalariats. 

Per què contractar l'assegurança Responsabilitat civil comerç, cultura i oci?

Protecció completa

Atenció personalitzada

Adaptat a tu