Assegurança decennal de danys a l'edificació

Assegurances d'edificació

Assegurança Decennal edificació

Construeix sobre assegurança

En què consisteix l'assegurança Decennal edificació?

Amb l'assegurança Decennal edificació, obligatòria segons la Llei 38/1999, els edificis quedaran coberts davant els danys materials que puguin comprometre l'estabilitat de la construcció. Descobreix-ne totes les cobertures i ofereix als futurs adquirents de les teves promocions immobiliàries una garantia sobre la qualitat de l'habitatge o la construcció.

Avantatges d'aquesta assegurança

Hem dissenyat l'assegurança Decennal edificació de danys a l'edificació perquè puguis beneficiar-te d'unes cobertures completes i flexibles.

Per a tot tipus d'edificis

Hospitals, habitatges, naus industrials o centres comercials estaran protegits davant els danys materials que afectin l'estabilitat de la construcció.

Successió

El promotor immobiliari, el prenedor de l'assegurança i els successius propietaris que puguin adquirir l'edifici estaran protegits per l'assegurança Decennal edificació.

Revaloració

Per tal que les teves cobertures t'ofereixin sempre una protecció eficaç, es farà una revaloració automàtica del capital amb la contractació de la garantia d'indexació.

Ampliable

Amplia la cobertura de la teva assegurança contractant cobertures addicionals a la teva assegurança Decennal edificació, com ara impermeabilització de façanes, cobertes, terrasses i terrats.

Assegurança decennal de danys a l'edificació

Cobertures de l'assegurança Decennal edificació

  • Danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes que tinguin origen o afectin l'obra fonamental (cimentacions, suports, bigues, forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals) i comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

 

  • Danys que pateixi l'obra secundària, d'urbanització o instal·lacions, com a conseqüència d'un dany indemnitzable per la pòlissa amb origen en l'obra fonamental. També, i fins al límit del 5% del cost indemnitzable, queden cobertes les despeses de demolició i/o desenrunament que siguin necessàries.

Preguntes freqüents

És el conjunt de cimentacions, suports, bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que contribueixen directament a la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

Són els elements no compresos en l'obra fonamental, però que tampoc són instal·lacions fixes ni equipament de l'edifici. Fa referència als tancaments, coberta i soleres; revestiments, solats, enrajolats i canalitzacions; envans fixos, sostres falsos, portes i finestres, i obra d'impermeabilització.

Són els vials, aparcaments exteriors, instal·lacions esportives i d'esbarjo, jardineria, xarxes de servei i altres obres i instal·lacions en general que no siguin pròpies de l'edifici.

Són els elements de les instal·lacions d'electricitat, lampisteria, gas, calefacció, aire condicionat, audiovisuals, telefonia, seguretat, ascensors i muntacàrregues i altres maquinàries mecàniques o electròniques. Són per ús propi de l'edifici o per donar-hi servei, amb els conductes i canalitzacions necessàries, propis de l'edifici.

És requisit imprescindible la intervenció d'un OCT reconegut i qualificat en les fases de projecte i execució de l'obra, com a auditoria de qualitat del procés constructiu. Els informes de l'OCT permeten el coneixement i valoració del risc per part de l'asseguradora.

Ha de ser contractat pel Promotor de l'obra i formar part dels conceptes inclosos en el valor definitiu de l'edificació.

La cobertura, per un període de 10 anys, s'inicia al moment que finalitza la construcció i es firma la recepció de l'edificació.

L'assegurança Decennal edificació t'ofereix una garantia perquè indemnitza els danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que tinguin el seu origen en l'obra fonamental o que afectin directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

També s'ofereix la possibilitat de cobrir els danys ocasionats a l'obra secundària, les instal·lacions i l'equipament (tant interior com exterior) de l'edifici, sempre que siguin conseqüència directa d'un sinistre indemnitzable en l'obra fonamental.

La revaloració automàtica de la suma assegurada és una ampliació de l'assegurança que permet revalorar el capital en un 2,5%, 3,5% o 5% anual.

La Llei d'Ordenació de l'Edificació exigeix la contractació de l'Assegurança decennal de danys a l'edificació als promotors dels habitatges, per la qual cosa el prenedor de l'assegurança ha de ser el promotor o el constructor que actuï en nom del promotor.

El prenedor de l'assegurança, té consideració d'assegurat pels propietaris de l'edificació objecte de l'assegurança.

Per què contractar l'assegurança Decennal edificació

Perquè a Assegurances Catalana Occident fa més de 150 anys que garantim que els nostres clients construeixin sobre segur.

Flexibilitat

Podràs contractar les cobertures complementàries de l'assegurança Decennal edificació segons la mena d'edifici i configurar les obligatòries segons les teves necessitats.

Informació constant

Des del moment de la contractació, gaudiràs d'informació regular, pràctica i rigorosa gràcies als nostres professionals especialistes en el sector.

Protecció completa

La combinació de cobertures bàsiques i complementàries de la nostra assegurança Decennal edificació farà que la construcció gaudeixi de la millor protecció.