Fons d’inversió

Fons d’inversió

La millor combinació per als teus estalvis

Què és un fons d'inversió per a empreses?

Els fons d'inversió per a empreses són un instrument d'estalvi format per un conjunt d'inversors que uneixen els seus capitals per invertir-los en els diferents mercats de valors.

Com funciona un fons d'inversió?

Un fons reuneix la inversió de tots els partícips de manera conjunta i l'entitat gestora s'encarrega d'invertir-lo en diferents actius (aquests poden ser altres fons d'inversió, títols de renda fixa o derivats), segons la política marcada pel fons d'inversió, per poder aconseguir així rendibilitat per al partícip. 

Quins són els avantatges d'aquests fons?

Els fons d'inversió per a empreses et permeten accedir fàcilment als diferents mercats financers per intentar aconseguir una bona rendibilitat del teu capital.

Gestió especialitzada en mercats

Pots augmentar la rendibilitat de la teva inversió assumint un cost lleuger gràcies a una gestió adaptada a cada tipologia de mercat.

Més abast

Possibilitat d'entrar en mercats de més volum gràcies al fet que els teus estalvis se sumen als de resta dels partícips del fons d'inversió.

Més flexibilitat

Pots adaptar la inversió al teu perfil de risc i al teu horitzó d'inversió per aconseguir tots aquells objectius que et plantegis.

Liquiditat immediata

En qualsevol moment i sense cap penalització, podràs comptar amb la disponibilitat total dels teus estalvis. 

Quina és la fiscalitat per a aquests tipus de fons d'inversió per a empreses?

Quan el titular de la inversió és una persona jurídica, aquest tributarà per l'impost de societats. Així, doncs, el tractament fiscal s'aplicarà en el moment del reemborsament de les participacions i es farà per la diferència entre el valor de venda i el d'adquisició. En el moment del reemborsament de les participacions del fons, s'aplicarà un tipus de retenció del 19% sobre les plusvàlues. 

El traspàs de fons per una persona jurídica no és possible.

Rendibilitat

La rendibilitat dels fons d'inversió depèn de la política d'inversió del fons i de l'horitzó temporal de la inversió. En aquest sentit, tens la possibilitat d'aconseguir altes rendibilitats diversificant la inversió dels estalvis en mercats i sectors diversos. A més, et permet un millor control del risc.  

Preguntes freqüents

Per contractar un fons d'inversió, has d'adreçar-te a la teva oficina d'Assegurances Catalana Occident més pròxima i sol·licitar-lo al teu agent. L'import mínim per començar a invertir en un fons serà de 600 € i per a aportacions posteriors serà de 300 €. 

Per seguir una estratègia d'inversió correcta, la diversificació és una alternativa tant si ets inversor professional com particular. Això sempre dependrà del perfil de risc i de l'horitzó temporal. Amb un perfil de risc i un horitzó temporal superior, hi haurà més ponderació en renda variable. 

A més, en diversificar també es redueix el risc associat a una caiguda de valor o sector determinat en tenir els actius un comportament diferent de les condicions del mercat. 

Amb els fons d'inversió de Catalana Occidente Capital, pots apostar per l'eficiència dels mercats recollint la tendència d'aquests, i aprofitant la diversificació que permeten els fons mostrant una volatilitat inferior que la que presenta el mercat. 

Gesiuris Asset Management SGIIC és l'entitat encarregada de la gestió dels fons comercialitzats per Catalana Occidente Capital. 

Per seguir l'evolució diària dels teus fons d'inversió t'has de donar d'alta a e-client. Aquí podràs consultar el detall dels teus fons d'inversió i de tots els productes d'Assegurances Catalana Occident.  

Els fons de la marca Catalana Occidente Capital tenen dos tipus de comissions: 

  • Comissió de gestió: És la remuneració que rep l'entitat gestora per la gestió del patrimoni i depèn de la política d'inversió del fons. 
  • Comissió de dipòsit: És la remuneració que obtenen l'entitat dipositària pel dipositari dels títols en què inverteixen els fons. 

També hi ha altres comissions com les subscripcions i el reemborsament; els fons d'Assegurances Catalana Occident no cobren cap comissió. Si vols consultar els imports d'aquestes comissions, apareixen detallats en els fullets inscrits a la CNMV. 

Per què contractar fons d'inversió per a empreses amb SCO?

Per la possibilitat de diversificar les inversions gràcies a la cerca permanent de la millor alternativa d'inversió segons l'evolució dels mercats, el risc que estiguin disposats a assumir i les expectatives de rendibilitat.

Informació constant

Podràs seguir l'evolució diària de les teves inversions a través de la plataforma e-client.

Gestió professional

Per part d'un equip d'experts que compta amb una àmplia experiència en la gestió de fons d'inversió, i amb una gran capacitat d'anàlisi i un seguiment dels mercats.

Atenció personalitzada

En qualsevol moment comptaràs amb el suport d'Assegurances Catalana Occident a través del teu mediador d'assegurances.