Catalana Occident emergents, FI

Fons d’inversió

Fons d'Inversió CO Emergents, FI per a empreses

Explora mercats emergents

En què consisteix CO Emergentes, FI per a empreses?

CO Emergentes, FI per a empreses és un fons de fons que té com a objectiu diversificar el risc en mercats emergents amb gran potencial, prenent com a referència el comportament de l'índex MSCI EMERGING MARKETS, denominat en euros, que pondera 23 mercats distribuïts per Àsia, Amèrica del Sud, Amèrica Central, Europa de l'Est, Orient Mitjà i Àfrica.

Avantatges d'aquest fons

Mercats emergents

Oportunitats d'inversió a mercats de creixement i desenvolupament econòmic elevats.

Alta volatilitat

Tendència a tenir més exposició a la volatilitat i al risc.

Llarg termini

Per als inversors que coneixen els riscs d'inversió en renda variable a mercats emergents.

Catalana Occidente emergentes

Informació pràctica

 • Subscripció des de 600 euros.
 • Aportacions extraordinàries des de 300 euros.
 • Repartiment de rendes en què el partícip tria la quota i el període.
 • Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
 • Traspassos entre fons de la mateixa companyia o a una altra sense penalització fiscal.
 • Repartiment de rendes

Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment; amb un import mínim de 100 per cobrament i total flexibilitat per modificar la renda, suspendre-la o contractar-la de nou.

Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.

Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).

MiFID

Preguntes freqüents

Els fons d'inversió són instruments d'estalvi/inversió destinats a aconseguir avantatges en l'àmbit d'inversió, fiscalitat, transparència i liquiditat. 

Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C. és l'entitat encarregada de la gestió dels fons comercialitzats per Catalana Occidente Capital.

Santander Securities Services, S.A. és l'entitat encarregada del dipositari de la inversió dels fons comercialitzats per Catalana Occidente Capital.

L'entitat encarregada del dipositari de les inversions dels fons comercialitzats per Catalana Occidente Capital és Santander Securities Servicies, S.A.

Els fons d'inversió tenen quatre avantatges principals: fiscalitat, gestió professional, transparència i liquiditat.

 • Fiscalitat: els fons d'inversió permeten fer una planificació fiscal en diferir el pagament d'impostos fins al seu reemborsament. D'aquesta manera podem decidir el moment de convertir en plusvàlues els guanys capitalitzats. Això és un bon sistema per diferir fiscalment l'impost de successions.
 • Gestió professional: Els fons d'inversió estan gestionats per un equip d'experts que tenen una àmplia experiència en la gestió de fons d'inversió, amb una gran capacitat d'anàlisi i seguiment dels mercats. A més, en gestionar un volum d'inversions més elevat pots accedir a més mercats amb comissions més baixes.
 • Transparència: la transparència dels fons d'inversió et permet seguir l'evolució de la inversió diàriament i de forma molt senzilla en els mercats regulats. Les rendibilitats dels fons d'inversió es poden consultar a la premsa financera que es publica diàriament.
 • Liquiditat: amb els fons d'inversió s'obté liquiditat total i sense penalització a preu de mercat. 

En cas de fallida, en estar els actius invertits fora del balanç, el client podrà accedir a la seva inversió a preus de mercat. 

L'import mínim de subscripció inicial és de 600 €. I per a aportacions posteriors serà de 300 €.

Totes les persones físiques de qualsevol edat o jurídiques, siguin residents fiscals o no, poden fer subscripcions a fons d'inversió.

No hi ha un límit de partícips en un fons.

Els fons de la marca Catalana Occidente Capital tenen dos tipus de comissions:

 • Comissió de gestió: És la remuneració que rep l'entitat gestora per la gestió del patrimoni i depèn de la política d'inversió del fons.
 • Comissió de dipòsit: És la remuneració que obtenen l'entitat dipositària pel dipositari dels títols en què inverteixen els fons.

També hi ha altres comissions com les subscripcions i el reemborsament; els fons d'Assegurances Catalana Occident no cobren cap comissió. Si vols consultar els imports d'aquestes comissions, apareixen detallats en els fullets inscrits a la CNMV.

Informació de rendibilitat

L'objectiu pel que fa a la rendibilitat del fons és batre l'índex de referència MSCI EMERGING MARKETS, denominat en euros. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Rendibilitat

Dades generals1º semestre 20231º semestre 2022
Patrimoni5.660.973,67€6.619.069,90€
Nre. participacions585.711,56644.670.09
Nre. partícips335362
Inversió inicial mínima (euros)600600

Comportament del fons

DataPatrimoni fi de període (milers d'euros)Valor liquidatiu (euros)
Període de l'informe5.6619,6651
20225.8149,7120
20217.45011,9870
20206.63911,1646

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)Rendibilitat
Any actual-0,48
Últim trimestre-1,22
Trimestre 10,75
Trimestre 20,63
Trimestre 3-6
2022-18,98
20217,37
20204,99
2018-11,33

Comportament del fons

Despeses (%/patrimoni mitjà)Ràtio total de despeses (iv)
Acumulat any actual1,62
Últim trimestre0,82
Trimestre 10,8
Trimestre 20,81
Trimestre 30,81
20223,21
20213,13
20202,96
20182,82

Comportament del fons

Rendibilitats extremes (i)Rendibilitat mínima (% / data)Rendibilitat màxima (% / data)
Trimestre actual-1 21/04/20232,13 02/06/2023
Últim any-2,01 10/03/20232,13 02/06/2023
Últims tres anys-8,78 12/03/20205,26 24/03/2020

Comissions aplicades

Comissions aplicades%Base del càlcul
Comissió anual de gestió 2,00Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de dipositari0,075Patrimoni a valor efectiu
Cost del servei d'assessorament financer0,00No aplica
Emergents

Valor liquidatiu

Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys

Perfil inversor

La inversió en renda variable es veu afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa representa un alt risc de mercat. A més, invertir en actius denominats en divises diferents de l'euro comporta un risc addicional per les fluctuacions dels tipus de canvi

Les inversions descrites poden comportar, entre d'altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus de canvi, de liquiditat, així com risc d'inversió en països emergents que poden ser més volàtils que les inversions en mercats desenvolupats.

Emergents

Percentatge respecte al patrimoni total

Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/06/2023)

Volatilitat

Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat.

Ràtio Sharpe

.Sharpe
CO Emergentes, FI-0,76
MSCI EMERGING MARKETS eur.-0,35

Repartiment de rendes

Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs. 

Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.

 • Complementa els teus ingressos
 • Rendibilitza els teus estalvis
 • Aprofita la millor fiscalitat

Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).