Catalana Occident renda fixa, CT, FI

Fons d’inversió

Fons d'Inversió CO Renda Fixa, FI per a empreses

Inverteix amb el mínim risc

En què consisteix el fons d'inversió CO Renta Fija, FI per a empreses?

CO Renta Fija, FI per a empreses és un fons de renda fixa que té com a objectiu obtenir rendiments segons els tipus d'interès de la zona euro. Aquest fons inverteix en renda fixa nacional i internacional, denominada en euros, amb venciments superiors a un any.

Avantatges d'aquest fons

Aquest fons és la millor alternativa per obtenir un rendiment dels estalvis sense incórrer en els riscos de la borsa ni del mercat de divises.

Tranquil·litat

Aquest fons es constitueix com la millor alternativa per evitar les turbulències del mercat de renda fixa.

Risc mínim

Es tracta del fons d'inversió ideal per a aquells inversors que volen assumir el mínim risc, però que, així i tot, poden assolir una rendibilitat superior a la taxa d'inflació.

Curt termini

Els rendiments d'aquest fons d'inversió són d'acord amb els tipus d'interès de la zona euro.

Catalana Occident renda fixa, CT, FI

Informació pràctica

 • Subscripció des de 600 euros.
 • Aportacions extraordinàries des de 300 euros.
 • Aportacions previstes des de 1.200 euros/any amb diverses opcions de periodicitat de l'ingrés. 
 • Repartiment de rendes en què el partícip tria la quota i el període.
 • Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
 • Traspassos entre fons de la mateixa companyia o a una altra sense penalització fiscal.
 • Repartiment de rendes

Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.
Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment amb un import mínim de 100 euros per cobrament i flexibilitat total per modificar la renda, suspendre-la o tornar-la a contractar.
Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.
Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).

 • Aportació sistemàtica

Fórmula que et permet planificar un pla d'estalvi sistemàtic amb quantitat i periodicitat establertes.

Com? Fent aportacions periòdiques al teu fons d'inversió, sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs. Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment amb un import mínim anual de 1.200 € i flexibilitat total per modificar la renda, suspendre-la o tornar-la a contractar.
Per què? Per planificar el teu estalvi, rendibilitzar-lo i aprofitar una millor fiscalitat.
Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió. 

MiFID

Informació de rendibilitat en Fons d'Inversió CO Renta Fija, FI

Com que cal valorar diàriament la teva cartera a preus de mercat, la rendibilitat dels fons de renda fixa depèn fonamentalment de les posicions que puguis mantenir a més de 6 mesos, condicionat per les fluctuacions de mercat (risc de mercat baix). No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat.\nLes rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.\n

Rendibilitat

Dades1º semestre 20231º trimestre 2022
Patrimoni8.600.658€8.708.017€
Nre. participacions772.989,94781.011,52
Nre. partícips1.0811.137
Inversió mínima inicial (euros)600 €600 €

Comportament del fons

Dades generals (Patrimoni/VL)Patrimoni fi del període (milers d'euros)Valor liquidatiu fi del període
Període de l'informe 8.601 11,1265
2022 9.31111,0490
20219.73311,3464
202011.62311,4448

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)Rendibilitat
Acumulat any actual0,7
Últim trimestre0,17
Trimestre 10,53
Trimestre 20,1
Trimestre 3-1
2022-2,62
2021-0,86

Comportament del fons

Despeses (%/patrimoni mitjà)Ràtio total de despeses (Iv)
Any actual0,31
Últim trimestre0,15
Trimestre 10,15
Trimestre 20,16
Trimestre 30,15
20220,62
20210,62
20200,61
20180,61

Comportament del fons

Rendibilitats extremes (i)Rendibilitat mínima (% / data)Rendibilitat màxima (% / data)
Trimestre actual-0,12 11/04/20230,13 28/04/2023
Últim any-0,16 16/03/20230,33 15/03/2023

Comissions aplicades

Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà%Base de càlcul
Comissió anual de gestió0,50%Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de dipositari0,05%Patrimoni a valor efectiu
Cost servei d'assessorament financer0,00No aplica
Renda fixa

Valor liquidatiu

Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys

Perfil inversor

Els emissors dels valors en què inverteix el fons presenten una elevada capacitat creditícia. Tots els valors en què s'inverteix tenen una qualificació creditícia mínima de BBB (1), i la inversió mai no sobrepassarà el 25% del patrimoni del fons en valors amb aquesta classificació. No hi ha risc de contrapart en no haver-hi operativa amb OTC (Over The Counter (2)).

(1) Rànquing Standard & Poor´s, en què el màxim és AAA i el mínim, CCC. (2) En la negociació OVER THE COUNTER, es negocien instruments financers directament entre dues parts, fora de mercats organitzats. 
perfil inversor

Percentatge respecte al patrimoni total

Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/06/2023)

Repartiment de rendes

Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.

 • Complementa els teus ingressos
 • Rendibilitza els teus estalvis
 • Aprofita la millor fiscalitat

Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).