Catalana Occident borsa espanyola, FI

Catalana Occidente Bolsa Española, FI

Gestió professional dels teus estalvis

De què tracta aquest fons?

Catalana Occidente Bolsa Española, FI, és un fons de renta variable nacional. Amb caràcter general, el fons inverteix un mínim del 85% en valors de renda variable espanyola i la resta en valors refugi i principalment en deute públic de l'Estat. El seu objectiu és aconseguir una rendibilitat superior a l'IBEX-35, invertint en valors de renda variable d'empreses d'alta qualitat creditícia i màxima solvència, incloses en l'índex esmentat.

Avantatges d'aquest fons

Experiència

L'equip gestor selecciona els millors valors.

Alta volatilitat

Més exposició a la volatilitat i al risc.

Llarg termini

Proporciona rendiments superiors als de la resta d'actius financers a mitjà i llarg termini.

Catalana Occident borsa espanyola, FI

Informació pràctica

  • Subscripció des de 600 euros.
  • Aportacions extraordinàries des de 300 euros.
  • Repartiment de rendes en què el partícip tria la quota i el període.
  • Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
  • Traspassos entre fons de la mateixa companyia o a una altra sense penalització fiscal.
  • Repartiment de rendes

Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment; amb un import mínim de 100 per cobrament i total flexibilitat per modificar la renda, suspendre-la o contractar-la de nou.

Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.

Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).

MiFID

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals

Informació de rendibilitat

Històricament, la renda variable ha proporcionat rendiments superiors als d'altres actius financers per a mitjans i llargs terminis. Des d'aquest punt de vista, aquest fons d'inversió pretén aportar als partícips la revaloració de la borsa espanyola, tot identificant les millors oportunitats en cada moment. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Rendibilitat

Dades3r trimestre 20183r trimestre 2017
Patrimoni35.544.415,2935.723.073,93
Nre. participacions1.134.197,941.107.551,46
Nre. partícips2.0091.887
Inversió mínima inicial (euros)600600

Comportament del fons

Dades generals (Patrimoni/VL)Patrimoni fi de període (milers d'euros)Valor liquidatiu fi del període
Període de l'informe35.54431,3388
201734.81931,7645
201632.21828,5280
201528.54927,6054

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)Rendibilitat
Acumulat de l'any-1,34
Últim trimestre-0,41
Trimestre 12
Trimestre 2-2,88
Trimestre 31,52
20163,34
2015-2,28
201711,35

Comportament del fons

Despeses (%/patrimoni mitjà)Ràtio total de despeses (iv)
Acumulat de l'any1,75
Últim trimestre0,59
Trimestre 10,58
Trimestre 20,58
Trimestre 30,59
20172,35
20162,37
20152,37

Comportament del fons

Rendibilitats extremes (i)Rendibilitat mínima (% / data)Rendibilitat màxima (% / data)
Trimestre actual-1,52 / 10-08-20181,15 / 10-09-2018
Últim any-2,34 / 29-05-20182,24 / 05-04-2018
Últims 3 anys-8,86 / 24-06-163,52 / 05-10-15

Comissions aplicades

Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà %Base càlcul
Comissió anual de gestió 2,25Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de dipositari0,075Patrimoni a valor efectiu
Borsa espanyola

Valor liquidatiu

Evolució del valor liquidatiu darrers 7 anys

Avantatges fiscals sobre els fons d'inversió

La venda de participacions en fons d'inversió rep el tractament fiscal de guany o pèrdua patrimonial i es tributa per l'IRPF a la part corresponent a l'estalvi. Per calcular el guany o pèrdua patrimonial, es resta el valor d'adquisició o compra al valor de venda o transmissió.

La transmissió de participacions es realitza mitjançant el mètode FIFO, segons el qual les primeres transmissions corresponen a les que el client adquireix en primer lloc. Les transmissions estan sotmeses a una retenció del 19% sobre les plusvàlues generades.

Els guanys patrimonials es poden compensar amb pèrdues que es declarin com a vendes de participacions d'altres fons d'inversió, accions o bens immobles. Si el resultat és positiu, s'inclourà a la base de l'estalvi i tributarà al tipus que correspongui.

Perfil inversor

La inversió en renda variable comporta que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa presenta un alt risc de mercat. En qualsevol cas, totes les operacions de renda variable es fan en mercats organitzats i en valors cotitzats, i els valors que componen aquesta cartera són emesos per empreses amb bons fonamentals.

Borsa espanyola

Percentatge respecte del patrimoni total

Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/09/2018)

Volatilitat

Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat.

Ràtio Sharpe

.Sharpe
CO Bolsa Española, FI-0,22
IBEX 35-0,68

Repartiment de rendes

Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.

  • Ajuda els teus ingressos
  • Treu diners dels teus estalvis
  • Gaudeixes d'avantatges fiscals

Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).