Catalana Occident patrimoni, FI

Catalana Occidente Patrimonio, FI

Maximitza el teu capital

De què tracta aquest fons?

Catalana Occidente Patrimonio, FI és un fons d'inversió global, amb biaix cap a la renda variable. Utilitzant estratègies a mitjà termini, el fons d'inversió estructura el seu patrimoni basant-se en productes de renda fixa i renda variable.

Avantatges d'aquest fons

Fons global

Divideix els actius en renda fixa i variable, espanyola i europea, a parts iguals.

Risc moderat

Per als inversors que volen maximitzar el seu capital sense assumir un risc excessiu.

Mitjà termini

L'horitzó temporal d'inversió més recomanable.

Catalana Occidente Patrimonio

Informació pràctica

  • Subscripció des de 600 euros.
  • Aportacions extraordinàries des de 300 euros.
  • Repartiment de rendes en què el partícip tria la quota i el període.
  • Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
  • Traspassos entre fons de la mateixa companyia o a una altra sense penalització fiscal.
  • Repartiment de rendes

Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment; amb un import mínim de 100 per cobrament i total flexibilitat per modificar la renda, suspendre-la o contractar-la de nou.

Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.

Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).

MiFID

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals

Informació de rendibilitat

La rendibilitat d'aquest fons global, grup al qual pertany, pretén assolir uns rendiments superiors als tipus d'interès, intentant evitar moviments bruscos en el valor liquidatiu. D'aquesta manera, el fons obté les seves rendibilitats a través de la cerca d'oportunitats en actius de qualitat amb potencial de revaloració. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Rendibilitat

Dades3r trimestre 20183r trimestre 2017
Patrimoni22.045.086,8520.620.185,23
Nre. participacions1.275.798,791.181.781,59
Nre. partícips1.5791.605
Inversió mínima inicial (euros)600600

Comportament del fons

Dades generals (Patrimoni V/L)Patrimoni fi de període (Milers d'euros)Valor liquidatiu fi de període
Període de l'informe22.04517,2794
Període de l'informe21.00117,2731
201617.31916,3010
201520.79215,9956

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)Rendibilitat
Acumulat any actual0,04
Últim trimestre0,18
Trimestre 11,38
Trimestre 2-1,51
Trimestre 3- 1
20175,96
20161,91
20151,68

Comportament del fons

Despeses (%/patrimoni mitjà) Ràtio total de despeses (iv)
Acumulat any actual1,16
Últim trimestre0,59
Trimestre 10,59
Trimestre 20,59
Trimestre 30,59
20172,38
20162,38
20152,38

Comportament del fons

Rendibilitats extremes (i)Rendibilitat mínima (% / data) Rendibilitat màxima (% / data)
Trimestre actual-0,98 / 10-08-180,61 / 05-07-18
Últim any-1,26 / 06-02-181,03 / 07-02-18
Últims 3 anys-4,12 / 24-06-172,34 / 25-08-15

Comissions aplicades

Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà %Base del càlcul
Comissió anual de gestió2,25Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de dipositari0,075Patrimoni a valor efectiu
Patrimoni

Valor liquidatiu

Evolució del valor liquidatiu darrers 7 anys

Avantatges fiscals sobre els fons d'inversió

La venda de participacions en fons d'inversió rep el tractament fiscal de guany o pèrdua patrimonial i es tributa per l'IRPF a la part corresponent a l'estalvi. Per calcular el guany o pèrdua patrimonial, es resta el valor d'adquisició o compra al valor de venda o transmissió.

La transmissió de participacions es realitza mitjançant el mètode FIFO, segons el qual les primeres transmissions corresponen a les que el client adquireix en primer lloc. Les transmissions estan sotmeses a una retenció del 19% sobre les plusvàlues generades.

Els guanys patrimonials es poden compensar amb pèrdues que es declarin com a vendes de participacions d'altres fons d'inversió, accions o bens immobles. Si el resultat és positiu, s'inclourà a la base de l'estalvi i tributarà al tipus que correspongui.

Perfil inversor

La inversió en renda variable comporta que la rendibilitat del fons es vegi afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa presenta un alt risc de mercat. En qualsevol cas, totes les operacions de renda variable es fan en mercats organitzats i en valors cotitzats, i els valors que componen aquesta cartera són emesos per empreses amb bons fonamentals. No hi ha risc de contrapart en no haver-hi operativa amb OTC (Over The Counter (1)).

Patrimoni

Percentatge respecte al patrimoni total

Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/09/2018)

Volatilitat

Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat

Ràtio Sharpe

.Sharpe
CO Patrimonio, FI-0,03
Ibex 35-0,68
Eurostoxx-0,29

Repartiment de rendes

L'inversor pot cobrar una renda periòdica del seu fons patrimoni sense despeses ni comissions, durant el termini que triï.

Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.

  • Complementa els teus ingressos
  • Rendibilitza els teus estalvis
  • Aprofita la millor fiscalitat

Tots els partícips dels nostres fons d'inversió. D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).