Catalana Occident renda fixa, CT, FI

Catalana Occidente Renta Fija, FI

Inverteix amb el mínim risc

De què tracta aquest fons?

Catalana Occidente Renta Fija, FI, és un fons de renda fixa l'objectiu del qual és aconseguir rendiments d'acord amb els tipus d'interès de l'eurozona. Aquest fons inverteix en renda fixa nacional i internacional, denominada en euros, amb venciments superiors a un any.

Avantatges d'aquest fons

Tranquil·litat

La millor alternativa per evitar les turbulències del mercat de renda fixa.

Risc mínim

Ideal per als inversors que volen assumir un risc mínim.

Rendibilitat

Amb rendiments d'acord amb els tipus d'interès de l'eurozona.

Catalana Occident renda fixa, CT, FI

Informació pràctica

  • Valors de deute públic nacional amb pacte de recompra inferior a 3 mesos.
  • Valors de deute públic emès per països de la zona euro.
  • Valors privats de solvència elevada.
  • La durada de la cartera serà, com a màxim, de 18 mesos.
MiFID

Per què triar Assegurances Catalana Occident?

Atenció personalitzada

Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis i comptaràs amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.

Informació constant

Els millors professionals

Assegurances Catalana Occident compta amb un gran equip de professionals, formats i especialitzats en la matèria, que et guiaran en tot moment.

Informació de rendibilitat

Com que cal valorar diàriament la teva cartera a preus de mercat, la rendibilitat dels fons de renda fixa depèn fonamentalment de les posicions que puguis mantenir a més de 6 mesos, condicionat per les fluctuacions de mercat (risc de mercat baix). No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Rendibilitat

Dades2n trimestre 20192n trimestre 2018
Patrimoni9.962.020,658.604.255,49
Nre. participacions862.640,84741.973,49
Nre. partícips1.4701.558
Inversió mínima inicial (euros)600 €600 €

Comportament del fons

Dades generals (Patrimoni/VL)Patrimoni fi del període (milers d'euros)Valor liquidatiu fi del període
Període de l'informe9.96211,5483
20188.96711,4661
20179,99411,7203
201611.45611,7578

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)Rendibilitat
Trimestre 1

Comportament del fons

Despeses (%/patrimoni mitjà)Ràtio total de despeses (Iv)
Any actual0,15
Últim trimestre0,15
Trimestre 10,15
Trimestre 20,15
Trimestre 30,15
20180,61
20170,6
20160,6
20150,69

Comissions aplicades

Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà%Base de càlcul
Comissió anual de gestió0,50%Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de dipositari0,05%Patrimoni a valor efectiu
Renda fixa

Valor liquidatiu

Evolució del valor liquidatiu darrers 7 anys

Avantatges fiscals sobre els fons d'inversió

La venda de participacions en fons d'inversió rep el tractament fiscal de guany o pèrdua patrimonial i es tributa per l'IRPF a la part corresponent a l'estalvi. Per calcular el guany o pèrdua patrimonial, es resta el valor d'adquisició o compra al valor de venda o transmissió.

La transmissió de participacions es realitza mitjançant el mètode FIFO, segons el qual les primeres transmissions corresponen a les que el client adquireix en primer lloc. Les transmissions estan sotmeses a una retenció del 19% sobre les plusvàlues generades.

Els guanys patrimonials es poden compensar amb pèrdues que es declarin com a vendes de participacions d'altres fons d'inversió, accions o bens immobles. Si el resultat és positiu, s'inclourà a la base de l'estalvi i tributarà al tipus que correspongui.

Perfil inversor

Els emissors dels valors en què inverteix el fons presenten una elevada capacitat creditícia. Tots els valors en què s'inverteix tenen una qualificació creditícia mínima de BBB (1), i la inversió mai no sobrepassarà el 25% del patrimoni del fons en valors amb aquesta classificació. No hi ha risc de contrapart en no haver-hi operativa amb OTC (Over The Counter (2)).

(1) Rànquing Standard & Poor´s, en què el màxim és AAA i el mínim, CCC. (2) En la negociació OVER THE COUNTER, es negocien instruments financers directament entre dues parts, fora de mercats organitzats. 
perfil inversor

Percentatge respecte al patrimoni total

Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (31/03/2019)

Repartiment de rendes

Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.

  • Complementa els teus ingressos
  • Rendibilitza els teus estalvis
  • Aprofita la millor fiscalitat

Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).