Catalana Occident emergents, FI

Fons d’inversió

Fons d'Inversió CO Emergentes, FI

Explora mercats emergents

En què consisteix CO Emergentes, FI?

CO Emergentes, FI és un fons de fons que té com a objectiu diversificar el risc en mercats emergents amb gran potencial, prenent com a referència el comportament de l'índex MSCI EMERGING MARKETS, denominat en euros, que pondera 23 mercats distribuïts per Àsia, Amèrica del Sud, Amèrica Central, Europa de l'Est, Orient Mitjà i l'Àfrica.

Avantatges d'aquest fons

Mercats emergents

Oportunitats d'inversió a mercats de creixement i desenvolupament econòmic elevats.

Alta volatilitat

Tendència a tenir més exposició a la volatilitat i al risc.

Llarg termini

Per als inversors que coneixen els riscs d'inversió en renda variable a mercats emergents.

Catalana Occidente emergentes

Informació pràctica

 • Subscripció des de 600 euros.
 • Aportacions extraordinàries des de 300 euros.
 • Repartiment de rendes en què el partícip tria la quota i el període.
 • Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
 • Traspassos entre fons de la mateixa companyia o a una altra sense penalització fiscal.
 • Repartiment de rendes

Com? Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.

Quan? Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment; amb un import mínim de 100 per cobrament i total flexibilitat per modificar la renda, suspendre-la o contractar-la de nou.

Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els estalvis i aprofita la millor fiscalitat.

Qui? Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera, t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).

Quins serveis ofereix aquest fons?

Només per ser client d'Assegurances Catalana Occident, tens a la teva disposició els serveis de cortesia següents:

MiFID

Preguntes freqüents

Els fons d'inversió són instruments d'estalvi/inversió destinats a aconseguir avantatges en l'àmbit d'inversió, fiscalitat, transparència i liquiditat. 

Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C. és l'entitat encarregada de la gestió dels fons comercialitzats per Catalana Occidente Capital.

Santander Securities Services, S.A. és l'entitat encarregada del dipositari de la inversió dels fons comercialitzats per Catalana Occidente Capital.

L'entitat encarregada del dipositari de les inversions dels fons comercialitzats per Catalana Occidente Capital és Santander Securities Servicies, S.A.

Els fons d'inversió tenen quatre avantatges principals: fiscalitat, gestió professional, transparència i liquiditat.

 • Fiscalitat: els fons d'inversió permeten fer una planificació fiscal en diferir el pagament d'impostos fins al seu reemborsament. D'aquesta manera podem decidir el moment de convertir en plusvàlues els guanys capitalitzats. Això és un bon sistema per diferir fiscalment l'impost de successions.
 • Gestió professional: Els fons d'inversió estan gestionats per un equip d'experts que tenen una àmplia experiència en la gestió de fons d'inversió, amb una gran capacitat d'anàlisi i seguiment dels mercats. A més, en gestionar un volum d'inversions més elevat pots accedir a més mercats amb comissions més baixes.
 • Transparència: la transparència dels fons d'inversió et permet seguir l'evolució de la inversió diàriament i de forma molt senzilla en els mercats regulats. Les rendibilitats dels fons d'inversió es poden consultar a la premsa financera que es publica diàriament.
 • Liquiditat: amb els fons d'inversió s'obté liquiditat total i sense penalització a preu de mercat. 

En cas de fallida, en estar els actius invertits fora del balanç, el client podrà accedir a la seva inversió a preus de mercat. 

L'import mínim de subscripció inicial és de 600 €. I per a aportacions posteriors serà de 300 €.

Totes les persones físiques de qualsevol edat o jurídiques, siguin residents fiscals o no, poden fer subscripcions a fons d'inversió.

No hi ha un límit de partícips en un fons.

Els fons de la marca Catalana Occidente Capital tenen dos tipus de comissions:

 • Comissió de gestió: És la remuneració que rep l'entitat gestora per la gestió del patrimoni i depèn de la política d'inversió del fons.
 • Comissió de dipòsit: És la remuneració que obtenen l'entitat dipositària pel dipositari dels títols en què inverteixen els fons.

També hi ha altres comissions com les subscripcions i el reemborsament; els fons d'Assegurances Catalana Occident no cobren cap comissió. Si vols consultar els imports d'aquestes comissions, apareixen detallats en els fullets inscrits a la CNMV.

Per seguir l'evolució diària dels teus fons d'inversió t'has de donar d'alta a e-client. Aquí podràs consultar el detall dels teus fons d'inversió i de tots els productes d'Assegurances Catalana Occident. 

Diàriament l'entitat gestora calcula el valor dels actius que componen el fons. El valor liquidatiu s'obté en dividir el patrimoni del fons entre el nombre de participacions que hi ha. 

La rendibilitat dels fons d'inversió depèn de la política d'inversió del fons i de l'horitzó temporal de la inversió.

La diversificació de les inversions et permet un millor control del risc. 

Per a la subscripció de les inversions has de fer un ingrés en xec, transferència o metàl·lic en el compte del fons respectant sempre la data hàbil de l'operació.

 

Per fer un reemborsament, és necessari que lliuris la sol·licitud de reemborsament a Catalana Occidente Capital. A partir d'aquest moment, es farà la transferència corresponent al reemborsament en el termini màxim de tres dies, des de la data de la sol·licitud. El valor liquidatiu serà el que regeixi el mateix dia de la sol·licitud de reemborsament, sense cost i en qualsevol moment.

Si ets partícip d'un fons pots fer traspassos d'un fons a un altre, sense despeses i sense haver de tributar per les plusvàlues generades fins al moment en què es reemborsi.

 • Han de coincidir la titularitat i el percentatge de participació de les participacions entre el fons d'origen i el fons destí del traspàs. 
 • Les participacions del fons origen no han d'estar pignorades o subjectes a qualsevol altra càrrega.
 • Cap dels titulars del fons origen ha d'estar mort.

Si es produeix la defunció del partícip del fons, una vegada s'hagi liquidat l'impost de successions, les participacions del fons es repartiran entre els hereus legals.

 

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) serà l'encarregada de fer la supervisió de la gestió i comercialització dels fons d'inversió i de les societats, gestores, agències i societats de valors. La CNMV té com a missió dos objectius: l'estabilitat del sistema financer i la protecció dels inversors. 

Els rendiments dels fons d'inversió tenen el caràcter de guany i pèrdua patrimonial i estaran sotmesos a la retenció marcada per la normativa fiscal vigent, en cas de tributar en l'IRPF.

Sí, és possible invertir de forma periòdica en els fons d'inversió, però només per al fons Catalana Occidente, renta fija CP, FI.

Es pot establir un pla sistemàtic de subscripcions, amb caràcter mensual, trimestral, semestral o anual que es pot suspendre en qualsevol moment.

 

El repartiment de les rendes permet planificar els ingressos complementaris. Això consisteix en el cobrament d'una renda periòdica des del fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el període que triïs. El repartiment de rendes permet poder completar els ingressos, rendibilitzar els estalvis i aprofitar el millor tractament fiscal.

Si es contracta el repartiment de rendes, també podem evitar entrar i sortir dels fons d'inversió en els pitjors moments del mercat, sempre mantenint la inversió i aprofitant les oportunitats en cada moment. 

Per seguir una estratègia d'inversió correcta, la diversificació és una alternativa tant si ets inversor professional com particular. Això sempre dependrà del perfil de risc i de l'horitzó temporal. Amb un perfil de risc i un horitzó temporal superior, hi haurà més ponderació en renda variable.

A més, en diversificar també es redueix el risc associat a una caiguda de valor o sector determinat en tenir els actius un comportament diferent de les condicions del mercat.

Amb els fons d'inversió de Catalana Occidente Capital, pots apostar per l'eficiència dels mercats recollint la tendència d'aquests, i aprofitant la diversificació que permeten els fons mostrant una volatilitat inferior que la que presenta el mercat.

El termini d'inversió estarà determinat per les necessitats de liquiditat a curt, mitjà i llarg termini i de l'aversió al risc. És recomanable fer una inversió a mitjà i llarg termini (superior a 5 anys) en els quatre fons d'inversió que inverteixen en borsa (FI):

 • Catalana Occidente bolsa española, FI.
 • Catalana Occidente patrimonio, FI.
 • Catalana Occidente bolsa mundial, FI.
 • Catalana Occidente emergentes, FI.

Per què escollir un dels nostres Fons d'Inversió?

Atenció personalitzada

Els nostres mediadors d'assegurances et donaran tota l'atenció que necessitis.

Informació constant

Podràs seguir l'evolució diària de les teves inversions a través de la plataforma e-client.

Els millors professionals

Comptem amb un gran equip de professionals, formats i especialitzats en la matèria, que et guiaran en tot moment.

Informació de rendibilitat

L'objectiu pel que fa a la rendibilitat del fons és batre l'índex de referència MSCI EMERGING MARKETS, denominat en euros. No s'ha atorgat una garantia de rendibilitat. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Rendibilitat

Dades generals1º semestre 20231º semestre 2022
Patrimoni5.660.973,67€6.619.069,90€
Nre. participacions585.711,56644.670.09
Nre. partícips335362
Inversió inicial mínima (euros)600600

Comportament del fons

DataPatrimoni fi de període (milers d'euros)Valor liquidatiu (euros)
Període de l'informe5.6619,6651
20225.8149,7120
20217.45011,9870
20206.63911,1646

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)Rendibilitat
Any actual-0,48
Últim trimestre-1,22
Trimestre 10,75
Trimestre 20,63
Trimestre 3-6
2022-18,98
20217,37
20204,99
2018-11,33

Comportament del fons

Despeses (%/patrimoni mitjà)Ràtio total de despeses (iv)
Acumulat any actual1,62
Últim trimestre0,82
Trimestre 10,8
Trimestre 20,81
Trimestre 30,81
20223,21
20213,13
20202,96
20182,82

Comportament del fons

Rendibilitats extremes (i)Rendibilitat mínima (% / data)Rendibilitat màxima (% / data)
Trimestre actual-1 21/04/20232,13 02/06/2023
Últim any-2,01 10/03/20232,13 02/06/2023
Últims tres anys-8,78 12/03/20205,26 24/03/2020

Comissions aplicades

Comissions aplicades%Base del càlcul
Comissió anual de gestió 2,00Patrimoni a valor efectiu
Comissió anual de dipositari0,075Patrimoni a valor efectiu
Cost del servei d'assessorament financer0,00No aplica
Emergents

Valor liquidatiu

Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys

Perfil inversor

La inversió en renda variable es veu afectada per la volatilitat dels mercats en què inverteix, per la qual cosa representa un alt risc de mercat. A més, invertir en actius denominats en divises diferents de l'euro comporta un risc addicional per les fluctuacions dels tipus de canvi

Les inversions descrites poden comportar, entre d'altres, un risc del mercat de renda variable, de tipus de canvi, de liquiditat, així com risc d'inversió en països emergents que poden ser més volàtils que les inversions en mercats desenvolupats.

Emergents

Percentatge respecte al patrimoni total

Distribució de les inversions financeres, al tancament del període (30/06/2023)

Volatilitat

Índex aplicat: SHARPE. La ràtio de Sharpe s'utilitza per mostrar fins a quin punt el retorn d'una inversió compensa l'inversor per l'assumpció de risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més gran sigui la Sharpe ratio, millor relació rendiment/volatilitat.

Ràtio Sharpe

.Sharpe
CO Emergentes, FI-0,76
MSCI EMERGING MARKETS eur.-0,35

Repartiment de rendes

Cobrar una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs. 

Mensualment, trimestralment, semestralment o anualment, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb flexibilitat total per modificar-la, suspendre-la o tornar-la a contractar.

 • Complementa els teus ingressos
 • Rendibilitza els teus estalvis
 • Aprofita la millor fiscalitat

Tots els partícips dels nostres fons d'inversió.

D'aquesta manera t'evites entrar i sortir del teu fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, mantenint la teva inversió i aprofitant les oportunitats que se't presentin en cada moment.

I tot això amb el millor tractament fiscal, ja que en tots els casos pagues impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que cobres i no per la totalitat de l'import percebut (Llei 35/2006).