EPSV

Plans de pensions

EPSV

Desgrava avui i estalvia per a demà

De què tracta el pla EPSV?

Si resideixes al País Basc, amb l'EPSV (Entitat de Previsió Social Voluntària) tindràs uns ingressos extres quan et jubilis i a més tindràs beneficis fiscals en l'impost de la renda fins aquest moment.

Beneficis d'aquesta assegurança

Àmplia cobertura de contingències

Jubilació, incapacitat permanent, defunció, malaltia greu i desocupació de llarga durada.

Adaptat a les teves necessitats

Escull entre un estalvi de més risc o un altre de més segur.

Avantatges fiscals

Estalvi fiscal amb una reducció de la base imposable de l'IRPF.

Traspassos

Entre qualsevol pla de manera totalment gratuïta.

EPSV

Modalitats

El 100% de la teva inversió es fa en actius de renda fixa.

Preguntes freqüents

Si obres una nova EPSV quan ja estiguis jubilat, les aportacions que facis només podràs rescatar-les si es dóna una contingència diferent de la jubilació. Si obres una EPSV anterior a la jubilació, pots continuar fent-hi aportacions després de jubilar-te i decidir quan vols cobrar-les.

Si has cobrat en forma de renda, no és possible. Si has cobrat en forma de capital, dependrà de si el rescat és total o parcial. En el cas d'un rescat total, no podràs seguir aportant a un EPSV fins que passin dos anys d'aquest rescat. Però si el rescat és parcial sí que tens la possibilitat de continuar aportant però amb la limitació durant els dos anys següents de la mitjana que s'ha aportat en els tres anys anteriors a la data del rescat.

Sí, perquè tenen una regulació diferent.

Els drets consolidats d'una EPSV no es poden embargar ni ser trava judicial o administrativa, fins al moment en què es causi la prestació o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, desocupació o rescat per antiguitat de 10 anys en aquesta EPSV.

Sí. La legislació permet el traspàs entre diferents plans dins la mateixa EPSV i entre diferents EPSV. Els traspassos es poden fer pel total de les reserves acumulades o de forma parcial. En aquest últim cas, no es pot traspassar l'antiguitat de l'EPSV cedent.

 

Per què contractar un dels nostres Plans de pensions individuals?

Adaptabilitat

Fiscalment beneficiós

Informació constant

Informació de fiscalitat

No es pot fer una reducció en la teva fiscalitat des del moment en què s'inicia el període impositiu següent a trobar-te en situació de jubilació. A més, no hi ha màxims legals d'aportacions anuals, però sí un límit fiscal de reducció:

Límits generals

L'aportació individual màxima és de 5.000 €. A més, l'empresa pot efectuar aportacions a favor teu per import màxim de 8.000 €, encara que el límit conjunt és de 12.000 € anuals.

Límits específics

Aportacions al cònjuge

  • Els contribuents amb un cònjuge sense rendes per integrar en la part general de la base imposable o que les obtingui per un import inferior a 8.000 euros podran reduir en la base imposable general les aportacions realitzades a favor d'aquest cònjuge fins a un màxim de 2.400 euros.

Aportacions a favor de persones amb minusvalidesa

  • Aportacions a favor de discapacitats amb una minusvalidesa física o sensorial d'almenys un 65% o psíquica igual o superior al 33% o, sigui quin sigui el seu grau, declarada judicialment, ells mateixos poden aportar 24.250 € i els seus tutors o parents poden aportar 8.000 € a l'any, amb un límit conjunt de 24.250 €.
  • Les aportacions que no puguin deduir-se en la base imposable de l'exercici podran compensar-se dins dels cinc exercicis següents sempre que, juntament amb les aportacions corrents d'aquests exercicis, càpiguen dins del límit anual.

Informació de rendibilitat

La rendibilitat dependrà dels rendiments dels actius en què estigui invertit el pla. En funció de la política d'inversió del pla, aquest invertirà en actius monetaris, renda fixa (deute), renda variable o una combinació d'aquests.

(*) Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Valors liquidatius

Plans Valor liquidatiu
GCO PREVISIÓN MIXTO FIJO, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL 31,13874
GCO PREVISIÓN RENTA FIJA, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL 6,40489
GCO PREVISIÓN RENTA VARIABLE, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL 12,64083

Rendibilitat TAE

PlansTAE 2020TAE 2019TAE 2018TAE 2017
GCO Previsió Mixt Fix-0,64%6,14%-355%1,29%
GCO Previsió Renta Fixa0,34%-0,51%-0,86%0,13%
GCO Previsió Renda Variable7,64%26,50%-7,72%6,55%

Rendibilitat

Plans Acumulada Interanual Històric
GCO PREVISIÓN MIXTO FIJO, PLAN DE PREVIS - 6,36 - 2,95 2,60
GCO PREVISIÓN RENTA FIJA, PLAN DE PREVIS - 2,50 - 2,90 0,42
GCO PREVISIÓN RENTA VARIABLE, PLAN DE PR - 13,30 2,27 5,59