Pla de pensions individual

Plans de pensions

Plans de pensions individuals

Planifica el teu futur amb avantatges fiscals

En què consisteixen els plans de pensions individuals?

Amb els Plans de pensions individuals, a més de tenir acumulat un patrimoni quan et jubilis, podràs beneficiar-te d'una reducció en l'IRPF.

Avantatges dels plans

Modalitats adaptades a les teves necessitats

Tens diverses opcions perquè puguis escollir en funció del que necessitis: GCO Pensions renda fixa, GCO Pensions mixt fix, GCO Pensions mixte variable y GCO Pensiones renda variable.

Avantatges fiscals

Les aportacions redueixen la base imposable de l'IRPF.

Flexibilitat a les aportacions

Aporta com vulguis i la quantitat que vulguis.

Traspassos

Entre qualsevol pla i de manera totalment gratuïta.

Plans de pensions individuals

Modalitats

Entre un 15% i un 30% del patrimoni invertit en renda variable; la resta en renda fixa i liquiditat.  

Preguntes freqüents

Pots anar fent les aportacions que vulguis sempre que no superin el límit màxim legal permès.

Naturalment que podràs fer-les sempre que els rendiments nets del treball de teu cònjuge o bé les seves activitats econòmiques no superin els 8.000 euros l'any. El màxim que pots aportar són 1.000 euros anuals. 

Si estàs contractat en el règim general, es considera desocupació de llarga durada la situació legal de desocupació de la persona sempre que estigui inscrita en el moment de la sol·licitud com a demandant d'ocupació a l'oficina pública corresponent. A més, tampoc no té dret a les prestacions contributives per desocupació o bé ja les ha esgotat. 

En el cas de treballadors per compte propi, per complir amb el requisit de desocupació de llarga durada, hauran d'estar prèviament integrats en el règim d'autònoms de la Seguretat Social i haver cessat la seva activitat. També han d'estar inscrits en el moment de la sol·licitud com a demandants d'ocupació en el servei públic de treball corresponent i no tenir dret a les prestacions per desocupació en el seu nivell contributiu o haver esgotat aquestes prestacions. 

Independentment de la resolució que emeti la Seguretat Social, pots continuar fent aportacions fins que comencis a cobrar la prestació de jubilació del pla de pensions. Si fas aportacions posteriors al cobrament, seran sempre per al cas de defunció o dependència i, a més, també et pots seguir beneficiant de la reducció en la base imposable general de l'IRPF.  

Independentment de qui sigui el perceptor de la contingència que doni lloc als pagaments o la forma de cobrament del pla, totes les prestacions que dóna un pla de pensions es consideren rendiments del treball. 

Si la prestació d'un pla de pensions la percep una persona diferent del partícip per defunció d'aquest, l'impost que s'aplica també és l'IRPF en concepte de rendiments del treball i està exempt de l'impost de successions i donacions. 

El Grup Catalana Occident, promotor dels fons de pensions que ofereix Assegurances Catalana Occident, segueix criteris d'inversió socialment responsable, amb un compromís a llarg termini amb la sostenibilitat de les polítiques d'inversió que provoquin un impacte positiu a la societat i al medi ambient, i vol consolidar progressivament una línia d'actuació que avanci en aquest sentit.

Els fons de pensions del Grup Catalana Occident prenen en consideració criteris extrafinancers per al control, mesurament i gestió dels riscos en les decisions d'inversió de la cartera d'inversions. Per tant, s'inclouen criteris d'inversió socialment responsable en la política d'inversió dels fons.

Per què contractar un dels nostres Plans de pensions individuals?

Adaptabilitat

Fiscalment beneficiós

Informació constant

Fiscalitat dels plans de pensions individuals

Els plans de pensions són el producte de previsió per excel·lència que ofereix el millor tractament fiscal. Ets tu qui decideix les quantitats que vols aportar fins al màxim legal permès. 

Rendibilitat dels plans de pensions individuals

La rendibilitat dependrà dels rendiments dels actius en què s'inverteixi el pla. En funció de la política d'inversió del FP, s'invertirà en actius monetaris, renda fixa (deute), renda variable o una combinació d'aquests.

(*) Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Rendibilitat

Plans Acumulada Interanual Històric
CAT PREVISIO, PLAN DE PENSIONES 8,54 6,67 2,21
GCO PENSIONES MIXTO FIJO, PLAN DE PENSIO 6,75 4,53 4,83
GCO PENSIONES MIXTO VARIABLE, PLAN DE PE 9,44 6,13 4,60
GCO PENSIONES RENTA FIJA, PLAN DE PENSIO 3,11 2,62 0,92
GCO PENSIONES RENTA VARIABLE, PLAN DE PE 17,63 10,99 3,51

Valor liquidatiu

Plans Data valor Valor liquidatiu
GCO PENSIONES MIXTO FIJO, PLAN DE PENSIONES 01/12/2023 31.27139
GCO PENSIONES RENTA VARIABLE, PLAN DE PENSIONES 01/12/2023 13.5314
GCO PENSIONES RENTA FIJA, PLAN DE PENSIONES 01/12/2023 12.1041
CAT PREVISIO, PLAN DE PENSIONES 01/12/2023 15.1525
GCO PENSIONES MIXTO VARIABLE, PLAN DE PENSIONES 01/12/2023 11.53571

GCO Pensions mixt fix

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada d'acord amb dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Alertes sobre liquiditat

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible si s’escau alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

GCO Pensions renda fixa

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada d'acord amb dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Alertes sobre liquiditat

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible si s’escau alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

GCO Pensions mixt variable

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada d'acord amb dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Alertes sobre liquiditat

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible si s’escau alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

GCO Pensions renda variable

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada d'acord amb dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Alertes sobre liquiditat

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible si s’escau alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Cat Previsió

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Alertes sobre liquiditat

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible si s’escau alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.