PPA

Plans de pensions

Estalvi PPA, Pla de previsió assegurat

Complementa la teva jubilació

En què consisteix l'Estalvi PPA, Pla de previsió assegurat?

Estalvi PPA, Pla de previsió assegurat és un dels nostres productes que garanteix una rendibilitat per constituir un capital destinat a la jubilació. A més, aquesta assegurança et permet obtenir una protecció integral davant les principals circumstàncies que volem protegir i tenir cobertures, com la mort o la invalidesa.

Avantatges de l'Estalvi PPA

Aquest producte s'adapta a tu i als teus per brindar-vos aquella tranquil·litat que desitgeu per construir un estalvi i afrontar possibles imprevistos. 

Flexibilitat

Pots triar amb total llibertat la quantitat que vols estalviar durant un any. Aquesta decisió es pot prendre de manera regular o puntual.

Liquiditat

En cas de malaltia greu o atur de llarga durada, podràs recuperar els teus diners, També aquelles aportacions que tinguin més de 10 anys d'antiguitat.\n

1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

PPA

Rendibilitat del PPA

El Pla de previsió assegurat és una opció destinada a la constitució d'un capital d'estalvi, mitjançant aportacions periòdiques i primes suplementàries, que t'ofereix una bona rendibilitat de manera garantida sense assumir cap risc en la inversió.  

Els teus diners creixeran cada dia gràcies a aquesta rendibilitat garantida i, a més, comptaràs amb una rendibilitat addicional que se t'anirà abonant gràcies a la teva permanència.  

Màxima flexibilitat

Tu dissenyes el teu propi pla per a la teva jubilació. En qualsevol moment podràs augmentar o disminuir les primes, modificar-ne la freqüència de pagament o traspassar el teu pla des d'una altra entitat sense cost. 

 

 

Quina és la fiscalitat del PPA?

Les quantitats invertides en el pla de previsió assegurat redueixen la base imposable de l'IRPF en la menor de les dues quantitats següents: 

 • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebudes.  
 • 1.500 € anuals.  

A més, hi ha casos especials en què es pot reduir la base imposable de l'IRPF: 

 • Per a persones discapacitades amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, el límit serà de 24.250 € anuals.  
 • En cas d'aportacions a favor del cònjuge, quan aquest no obtingui rendes del treball ni activitats superiors a 8.000 €, el límit de reducció serà de 1.000 € anuals.  

Els rendiments no estaran subjectes a tributació fins al moment de la jubilació.  

Preguntes freqüents

 • Persones a punt d'arribar a l'edat de jubilació.
 • Persones que volen reduir la seva carga fiscal.
   
 • En el moment de la jubilació
 • En cas d'incapacitat permanent
 • En cas de dependència greu o gran dependència
 • En cas de defunció de la persona assegurada, seran els beneficiaris els qui tindran dret a cobrar el valor garantit mé sun capital addicional per defunció. 
 • Atur de llarga durada
 • Malaltia greu
 • Liquiditat: també pots disposar del valor acumulat corresponent a primes que tinguin una antiguitat superior als 10 anys. 

L'Universal pla de previsió assegurat presenta avantatges fiscals atractius*, d'acord amb la legislació vigent, durant el pagament dels imports. Els pagaments redueixen la base imposable de l'IRPF com s'explica a continuació:

 • Les quantitats aportades redueixen la base imposable fins a arribar a un límit del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques que s'han percebut individualment. Màxim de 2.000 €

  S'estableix un únic límit al conjunt d'aportacions al sistema de previsió social (Pla de pensions, Pla de previsió assegurat, Previsió social empresarial i assegurances de dependència).
   
 • Les aportacions que es realitzin a aquesta assegurança a favor del cònjuge poden arribar a un màxim de 1.000 €. En aquest cas, és imprescindible que el cònjuge obtingui rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques per un import inferior als 8.000 € anuals.

 

* No es consideren les especialitats que es preveuen al País Basc i a Navarra

Les persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial de com a mínim un 65%, o psíquic igual o superior al 33%, podran beneficiar-se d'avantatges addicionals en contractar l'assegurança pla de previsió assegurat creixent. D'aquesta manera, el prenedor mateix o bé els seus familiars (fins a tercer grau inclòs) podran pagar primes a aquesta assegurança sense que aquestes superin en conjunt, anualment, la quantitat de 24.250 €. 

A més, el prenedor podrà percebre la prestació per jubilació a partir dels 45 anys, sempre que no exerceixi cap activitat laboral. 

Per què contractar un dels nostres productes d'estalvi?

Atenció personalitzada

Els millors professionals

Personalitzat