Promoció fons

Aquesta primavera canvia de pla

Campanya finalitzada

Aquesta campanya ha finalitzat, consulta els nostres productes per a més informació.

Bases

  • Els traspassos han de ser per un import igual o superior als 2.500 euros.
  • La data vinculant és la data de sol·licitud del traspàs, i no la data de l'ingrés al pla.
  • Els traspassos interns entre plans del Grup Catalana Occident no computen.
  • La campanya s'aplica als plans següents: GCO Pensions mixta fix, GCO Pensions renda variable , GCO Pensions col·lectiva i Pla de previsió assegurat.

Pagament de la bonificació

Els dies 14/7/2020, 14/7/2021, 14/7/2022 y 14/7/2023, Assegurances Catalana Occident, SA d'Assegurances i Reassegurances, abonarà, en el pla objecte del traspàs fins al 0,75% de l'import o els imports dels mateixos amb un màxim de 1.000 € per client i data, sempre que, en el moment del pagament, es compleixi amb les condicions de la campanya:

  • Tenir contractat el producte Compte client o, si no, tenir contractades amb Assegurances Catalana Occident a nom seu, en vigor i al corrent de pagament, almenys, dues pòlisses/plans d'alguna de les quatre tipologies següents: pòlissa de vida individual amb pagament de prima prevista; pla de pensions amb pagament d'aportació prevista; pòlissa de família-llar, o pòlissa de l'automòbil.
  • No haver realitzat cap prestació o traspàs, total o parcial, a altres entitats abans de les dates indicades.
  • Constar com a abonada la bonificació de l'anualitat anterior.
  • Per optar al 3% de premi, en el moment del pagament del mateix, el client ha d'haver abonat en els últims dotze mesos una aportació prevista, en productes de previsió en campanya, d'un mínim de 1.200 €. En cas de no complir-se aquest requisit, el premi serà del 2% i, per tant, la bonificació anual, del 0,5%, sempre que es compleixin la resta de condicions.

Si, una vegada fet el traspàs es mobilitzen els drets consolidats al GCO Pensions renda fixa, pla de pensions , no s'aplicarà cap bonificació, per no figurar aquest pla en la campanya.

Plans de pensions
El pagament s'efectuarà com una aportació extraordinària realitzada pel partícip al seu pla de pensions. Tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció, aplicable segons la legislació vigent, i s'imputarà als anys 2020, 2021, 2022 i 2023, respectivament.

Pla de previsió assegurat
El pagament s'efectuarà com a abonament en la pòlissa, en concepte d'extrarendibilitat, per la qual cosa no hi haurà implicacions fiscals en el moment del pagament de la bonificació.

 
GCO Gestora de Pensions, EGFP, SA (entitat gestora).
Assegurances Catalana Occident, SA d'Assegurances i Reassegurances (entitat comercialitzadora i asseguradora).
BBVA, SA (entitat dipositària).