diners a la guardiola

Una bona empenta per als teus estalvis

Et regalem fins a un 3%

Fins al 31 de desembre, emporta't fins a un 3% en fer aportacions i/o traspassos als nostres plans de pensions i al pla de previsió assegurat

Promoció vida

Bases de la campanya:

  • Els traspassos o les aportacions hauran de ser iguals o superiors a 2.500 €.
  • La data vinculant és la data de sol·licitud del traspàs, i no la data de l'ingrés al pla.
  • Els traspassos interns entre plans del Grup Catalana Occident no computen.
  • La campanya s'aplica als plans següents: GCO Pensiones mixto fijo, GCO Pensiones mixto variable, GCO Pensiones renta variable, GCO Pensiones colectivo i Plan de previsión asegurado.

Pagament de la bonificació

Els dies 18/1/2022, 18/1/2023/, 18/1/2024, 18/1/2025 i 18/1/2026, Assegurances Catalana Occident, SA d'Assegurances i Reassegurances abonarà, en el pla objecte del traspàs o l'aportació, un màxim de 1.000 € per client i data, sempre que, en el moment del pagament, es compleixin les condicions de la campanya:

  1. Tenir contractat el producte Compte client o, si aquest producte manca, tenir contractats amb Assegurances Catalana Occident a nom del client, en vigor i al corrent de pagament com a mínim dues pòlisses o plans d'alguna de les quatre tipologies següents: Pòlissa de vida individual amb pagament de prima prevista, pla de pensions amb pagament d'aportació prevista, pòlissa de família-llar, pòlissa de l'automòbil.
  2. ​​​​​​​No haver dut a terme cap prestació o traspàs, total o parcial, a altres entitats abans de les dates indicades.
  3. Constar com a abonada la bonificació de l'anualitat anterior.
  4. Si es compleixen els requisits anteriors, s'abonarà l'1% i la bonificació anual serà del 0,20%. Si, en el moment del pagament, el client ha abonat en els últims dotze mesos una aportació prevista de, com a mínim, 1.200 € en productes de previsió en campanya, el premi serà del 2%, és a dir, el 0,40% anual. Durant el cinquè any, el premi s'incrementa un 1%, si el valor acumulat dels productes de previsió en campanya és superior a 25.000 € i, a més, es compleixen les condicions 1 i 2.

Si, una vegada fet el traspàs o l'aportació, es mobilitzen els drets consolidats al GCO Pensiones renta fija, plan de pensiones, no s'aplicarà cap bonificació, ja que aquest pla no consta a la campanya.

Plans de pensions

El pagament s'efectuarà com a aportació extraordinària realitzada pel partícip al seu pla de pensions. Tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció, aplicable segons la legislació vigent, i s'imputarà als anys 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026, respectivament.

Pla de previsió assegurat

El pagament s'efectuarà com a abonament de la pòlissa en concepte d'extrarendibilitat. Per tant, no hi haurà implicacions fiscals en el moment del pagament de la bonificació.

GCO Gestora de Pensiones, EGFP, SA (entitat gestora).
Assegurances Catalana Occident, SA d'Assegurances i Reassegurances (entitat comercialitzadora i asseguradora).
BBVA, SA (entitat dipositària).