Promoció fons

No t'ho perdis!

Et regalem fins a un 3%

Campanya de fins el 3% en traspassos o aportacions a plans de pensions i Pla de previsió assegurat

Promo vida

Bases

  • Els traspassos i/o aportacions hauran de ser d’un import igual o superior a 2.500€.
  • La data vinculant serà la de la sol•licitud del traspàs i no la de l’ingrés al pla.
  • Els traspassos interns entre plans del Grup Catalana Occident no computen.
  • La campanya s’aplicarà als productes següents: GCO Pensions mixt fix, GCO Pensions renda variable, GCO Pensions col·lectiu i Pla de previsió assegurat.

Pagament de la bonificació

Els dies 25/1/2021, 25/1/2022, 25/1/2023, 25/1/2024 i 25/1/2025 Assegurances Catalana Occident, SA, d’Assegurances i Reassegurances abonarà al pla objecte del traspàs i/o l’aportació fins al 0,60% de l’import amb un màxim de 1.000€ per client i data, sempre que, en el moment del pagament, es compleixin les condicions de la campanya:

  • Tenir contractat el producte Compte client o, quan no se’n tingui, tenir contractades amb Assegurances Catalana Occident, al teu nom, en vigor i al corrent de pagament, com a mínim dues pòlisses/plans d’alguna de les quatre tipologies següents: Pòlissa de vida individual amb pagament de prima prevista, Pla de pensions amb pagament d’aportació prevista, Pòlissa de família-llar, o Pòlissa d’automòbil.
  • No haver tingut lloc cap prestació o traspàs, total o parcial, cap a altres entitats abans de les dates indicades.
  • Constar com abonada la bonificació de l’anualitat anterior. 
  • Per optar al 3% de premi, en el moment del seu pagament, el client ha d’haver abonat en els últims dotze mesos una aportació prevista, en productes de previsió en campanya, d’un mínim de 1.200€. En cas de no complir-se aquest requisit, el premi serà del 2% i, per tant, la bonificació anual, del 0,40%, sempre que es compleixin la resta de condicions. 

Si, un cop fet el traspàs i/o l’aportació, es mobilitzen els drets consolidats a GCO Pensions renda fixa, pla de pensions, no s’aplicarà cap bonificació pel fet de no figurar aquest pla a la campanya.

Plans de pensions

El pagament s’efectuarà com una aportació extraordinària feta pel partícip al seu pla de pensions. Tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció, aplicable segons la legislació vigent, i s’imputarà els anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025, respectivament.

Pla de previsió assegurat

El pagament s’efectuarà com a abonament a la pòlissa en concepte d’extrarendibilitat, per la qual cosa no hi haurà implicacions fiscals en el moment del pagament de la bonificació.

GCO Gestora de Pensions, EGFP, SA (entitat gestora).
Assegurances Catalana Occident, SA d'Assegurances i Reassegurances (entitat comercialitzadora i asseguradora).
BBVA, SA (entitat dipositària).