diners a la guardiola

Un extra per als teus estalvis

Et regalem fins a un 3%

Fins al 30 de juny emporta't un 3% en fer traspassos als nostres plans de pensions i al pla de previsió assegurat

Promoció vida

Bases de la campanya:

  • Els traspassos han de ser iguals o superiors als 2.500 €.
  • La data vinculant és la data de sol·licitud del traspàs, i no la data de l'ingrés al pla.
  • Els traspassos interns entre plans del Grup Catalana Occident no computen.
  • La campanya s'aplica als plans següents: GCO Pensions mixt fix, GCO Pensions renda variable , GCO Pensions col·lectiu i Pla de previsió assegurat.

Pagament de la bonificació

Els dies 07/07/2021, 07/07/2022, 07/07/2023, 07/07/2024 i 07/07/2025 Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros abonarà, al pla objecte del traspàs, fins al 0,60% de l'import o els imports d'aquests amb un màxim de 1.000 € per client i data, sempre que, en el moment del pagament, es compleixin les condicions de la campanya:

  • Tenir contractat el producte Compte client o, sinó, tenir contractats amb Assegurances Catalana Occident a nom seu, en vigor i al corrent de pagament, almenys dues pòlisses/dos plans d'alguna de les quatre tipologies següents: Pòlissa de vida individual amb pagament de prima prevista, Pla de pensions amb pagament d'aportació prevista, Pòlissa de família-llar, Pòlissa de l'automòbil.
  • No haver dut a terme cap prestació o traspàs, total o parcial, a altres entitats abans de les dates indicades.
  • Constar com a abonada la bonificació de l'anualitat anterior.
  • Per optar al 3% de premi, en el moment del pagament, el client ha d'haver abonat en els últims dotze mesos una aportació prevista, en productes de previsió en campanya, d'un mínim de 1.200 €. En cas de no complir-se aquest requisit, el premi serà del 2% i, per tant, la bonificació anual, del 0,40%, sempre que es compleixin la resta de condicions.

Si, una vegada fet el traspàs, es mobilitzen els drets consolidats al GCO Pensions renda fixa, pla de pensions , no s'aplicarà cap bonificació, perquè aquest pla no figura a la campanya.

Plans de pensions

El pagament s'efectuarà com a aportació extraordinària realitzada pel partícip al seu pla de pensions. Tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció, aplicable segons la legislació vigent, i s'imputarà als anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025, respectivament.

Pla de previsió assegurat

El pagament s'efectuarà com a abonament de la pòlissa en concepte d'extrarendibilitat. Per tant, no hi haurà implicacions fiscals en el moment del pagament de la bonificació.

GCO Gestora de Pensiones, EGFP, S.A. (entitat gestora).
Assegurances Catalana Occident, SA d'Assegurances i Reassegurances (entitat comercialitzadora i asseguradora).
BBVA, SA (entitat dipositària).