Els teus estalvis i jubilació

Et sumes al pla?

Aprofita aquesta oportunitat des de l'1 de maig fins el 30 de juny

De l’1 de maig al 30 de juny de 2018, pots beneficiar-te de fins a un 1% de regal en realitzar traspassos als nostres plans de pensions i al Pla de previsió assegurat.

Bases

 • Els traspassos hauran de ser d’un import igual o superior a 2.500€. 
   
 • La data vinculant serà la de la sol·licitud del traspàs, i no la de l’ingrés al pla.
   
 • Els traspassos interns entre plans del Grup Catalana Occident no computen.
   
 • La campanya s’aplicarà als plans següents: GCO Pensions mixt fix, GCO Pensions renda variable, GCO Pensions col·lectiu i Pla de previsió assegurat.

Pagament de la bonificació

Els dies 16/7/2019 i 9/7/2020, Assegurances Catalana Occident, SA d’Assegurances i Reassegurances abonarà, al pla objecte del traspàs, la bonificació del 0,50% de l’import traspassat, amb un màxim de 1.000€ per client i data, sempre que, en el moment del pagament, es compleixi amb les condicions de la campanya:

 • Haver contractat el producte Compte client o, quan no se’n tingui, tenir contractades amb Assegurances Catalana Occident, al seu nom, en vigor i al corrent de pagament, com a mínim, dues pòlisses/plans d’alguna de les quatre tipologies següents: Pòlissa de vida individual amb pagament de prima prevista; Pla de pensions amb pagament d’aportació prevista; Pòlissa de família-llar, i Pòlissa d’automòbil.
   
 • No haver tingut lloc cap prestació o traspàs, total o parcial, cap a altres entitats abans de les dates indicades.
   
 • El pagament de la segona bonificació a la data indicada estarà subjecte al compliment dels criteris indicats, sempre que s’hagi abonat la primera bonificació.

Si, un cop realitzat el traspàs, es mobilitzen els drets consolidats a GCO Pensions renda fixa, pla de pensions, no s’aplicarà la bonificació pel fet de no figurar aquest pla a la campanya.

Plans de pensions

El pagament s’efectuarà com a una aportació extraordinària feta pel partícip al seu pla de pensions. Tindrà la consideració de rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció, aplicable segons la legislació vigent, i s’imputarà als anys 2019 i 2020, respectivament.

Pla de previsió assegurat

El pagament s’efectuarà com a abonament a la pòlissa en concepte d’extrarrendibilitat, per la qual cosa no hi haurà implicacions fiscals en el moment del pagament de la bonificació.